Biegówki na Młocinach
Biegówki na Młocinach

Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIEGÓWKI NA MŁOCINACH

1.    SPRZĘT ZIMOWY będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością WYPOŻYCZALNI.

2.    KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje Regulamin wypożyczalni.

3.    Wraz z odbiorem wypożyczonego sprzętu Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w tym Regulaminie.

4.    Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by był on w odpowiednim stanie.

5.    Sprzęt wypożyczyć może osoba, która okaże dokument tożsamości ze zdjęciem. WYPOŻYCZALNIA może dodatkowo zażądać od Klienta kaucji. Kaucja jest wtedy deponowana w kasie i zwracana po oddaniu sprzętu.

6.    Sprzęt zostanie udostępniony Klientowi w dniu i godzinie wypożyczenia określonym w rezerwacji. Wypożyczając sprzęt, klient potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym.

7.    Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w ustalonym terminie

8.    Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

9.    Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu bez powiadomienia WYPOŻYCZALNI.

10.  Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

11.  Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

12.  Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest godzina oraz dzień udostępnienia sprzętu przez WYPOŻYCZALNIĘ. Opłaty za wypożyczenie sprzętu ustalone są w Cenniku. Obowiazuje cennik z dnia dokonywania opłaty.

13.  Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu. Każda rezerwacja musi być potwierdzona przez Wypożyczalnię. Do rezerwacji sprzętu służy WYŁĄCZNIE formularz rezerwacyjny, znajdujący się na stronie internetowej WYPOŻYCZALNI. Rezerwacja zawierająca nieprawdziwe imię i nazwisko jest nieważna. Rezerwacja jest ważna 15 minut po terminie. Potem ulega anulowaniu. Rezerwacja może być w dowolnym momencie odwołana przez wypożyczalnię gdy warunki śniegowe prognozowane w okresie wypożyczenia będą uniemożliwiać, zdaniem wypożyczalni, użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

14.  W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie WYPOŻYCZALNI telefonicznie, mailowo lub osobiście tak szybko, jak jest to możliwe. Ze względu na obowiązujące rezerwacje przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni.

15.  Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wypożyczalni.

16.  W przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia lub nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania, a Wypożyczalnia nalicza opłatę karną w wysokości ustalonej w cenniku, do momentu zwrotu sprzętu.

17.  Klient nie ponosi odpowiedzialności zużycie sprzętu wynikające z normalnego używania zgodnie z jego przeznaczeniem.

18.  Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (ślizgu lub części wierzchniej nart oraz wszelkich elementów wszystkich elementów wypożyczonych), jak również za zdekompletowanie oraz za zaginięcie sprzętu. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego lub braku możliwości zwrotu sprzętu Klient zobowiązuje się do wniesienia opłaty na rzecz Wypożyczalni rekompensującej poniesione straty, w szczególności: za zniszczony sprzęt w całości lub części w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu lub jego części wg aktualnie obowiązujących cen; za sprzęt zgubiony lub skradziony (udokumentowany zaświadczeniem Policji), w wysokości odpowiadającej jego wartości wg aktualnie obowiązujących cen. za powstałe z winy Klienta uszkodzenia sprzętu w wysokości kosztów naprawy oszacowanych przez Wypożyczalnię lub w wysokości wartości sprzętu lub części gdy naprawa jest niemożliwa.

19.  Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

20.  Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy Wypożyczenia sprzętu. Powyższe prawo oparte jest na art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz.926). Administratorem danych osobowych Klientów jest JORAF Łukasz Marks, ul. Żubrowa 15a 01-978 Warszawa. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

21.  Inne, nieujęte tu kwestie reguluje Kodeks Cywilny.

 

Ver.: 1